ระหว่างประเทศ

5 อาชีพตรงสายเด็ก รัฐศาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Table of Contents

1. งานด้านสาขาการฑูต

     หน้าที่สำคัญของนักการฑูต คือ การรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวที ระหว่างประเทศ โดยทำหน้าที่รวบรวมและรายงานข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติเมื่อมีนโยบายรับมือออกจากรัฐบาลแล้ว นักการฑูตจะมีหน้าที่ในการถ่ายทอด โน้มน้าวให้แก่รัฐบาลประเทศที่ประจำอยู่ นักการฑูตเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวงจรในกระบวนการนโยบายต่างประเทศ

2. ทำงานในหน่วยงานรัฐบาล

     งานราชการมีมากมายเช่น งานในกอง กระทรวงต่างๆ หลายตำแหน่งก็เปิดรับให้เด็กรัฐศาสตร์เข้าไปทำงานได้เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกมากมาย

3. องค์การสหประชาชาติ

    องค์การสหประชาชาติ หรือ UN เป็นองค์กร ระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความร่วมมือในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ กระบวนการทางสังคม การลดปัญหาความยากจน สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน การอพยพและย้ายถิ่นประชากร การศึกษา และการบรรลุสันติภาพโลก นอกจากนี้ UN ยังมีอีกหลายองค์กรภายใต้การดูแล เช่น WHO, UNESCO, UNICEF, IOM และ UNHCR

4. องค์กรเอกชนที่ดำเนินการทางด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ

     ปริญญาตรีทางด้าน IR เป็นคุณวุฒิที่ดีในการติดต่อกับธุรกิจทุกประเทศ ในปัจจุบันธุรกิจเป็นแบบ Globalization มากขึ้น หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องมีการติดต่อทั้งในระดับประเทศ และ ต่างประเทศ ความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จึงเป็นทักษะที่ต้องการเป็นอย่างมากสำหรับองค์กรเหล่านี้

5. องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

     NGO เป็นองค์กรที่ดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก อันเกิดจากผลกระทบของการพัฒนา