รีวิวประสบการณ์การเรียน 4 ปี ใน LLB
โดย “พี่นาเดีย”

LLB_Artboard 8

คณะนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ สาขากฎหมายธุรกิจ (International LL.B. in Business Law) หรือเรียกสั้นๆว่า LLB เป็นหลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทยที่สอนกฎหมายเป็นภาษาอังกฤษในชั้นปริญญาตรี โดยจะเน้นสอนในด้านกฎหมายธุรกิจทั่วไป และมีการแยกย่อยออกเป็น 4 ประกาศนียบัตร (Certificates) ได้แก่ Corporate Law (กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท) ,International Trade Law (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ), Intellectual property and information technology law (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี) , Tax law (กฎหมายภาษี)

คณะนี้มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของ law firm (สำนักงานกฎหมาย) โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่จบไปแล้วมักจะเลือกทำงานกฎหมายในภาคเอกชน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าน้องๆที่เข้ามาเรียนจะไม่สามารถทำงานในสายราชการได้ เนื่องจากการเรียนการสอนจะต้องอ่านหนังสือไทยควบคู่กับภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ที่สำคัญ นักศึกษาที่จบจากคณะนี้ สามารถสอบตั๋วทนายและเนติบัณฑิตได้เหมือนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ

.

.

.

การเรียนการสอนในคณะ

คลาสส่วนใหญ่จะเน้นสอนเป็นเลคเชอร์ โดยไม่มีการแบ่ง sector ซึ่งหมายความว่านักศึกษาจะได้มีโอกาสเจอเพื่อนๆ และทำกิจกรรมร่วมกันในคลาสต่างๆ มากขึ้น โดยลักษณะของนิติศาสตร์แล้วบรรยกาศการเรียนการสอนนั้นจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถกเถียงและตั้งคำถามกับอาจารย์และเพื่อนๆ คนอื่นในห้องด้วย การสอบส่วนใหญ่จะเป็นการสอบเขียน โดยจะมี take home exams และ presentation มากขึ้นในช่วงปีสามและปีสี่

.

.

.

3 วิชาเด็ดที่ต้องเจอในคณะนี้

LB200 Obligations: General Principles (กฎหมายลักษณะหนี้)
หนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่ได้มีหมายถึงเฉพาะการกู้ยืมเงิน แต่หมายถึง ความผูกพันที่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามกฎหมาย เช่น หนี้โดยการละเมิด วิชานี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและเป็นสิ่งที่นักกฎหมายทุกคนควรเข้าใจเป็นอย่างดี วิชานี้ นอกจากจะสำคัญมากๆแล้ว ยังมีมาตราที่ต้องจำและเข้าใจอีกมากมาย จึงถือเป็นวิชาที่ยากระดับต้นๆของคณะเลยก็ว่าได้

LB380 General Principles of Procedural Law (กฎหมายวิธีพิจารณาความ)
นอกจากความรู้เรื่องกฎหมายทั่วไปแล้ว นักกฎหมายต้องเข้าใจระบบศาลและขั้นตอนในการฟ้องคดีต่างๆด้วย ก่อนที่จะขึ้นศาลเราต้องทราบว่าศาลไหนมีเขตอำนาจในการรับฟังคดี รวมถึงอายุความของคดีนั้นๆอีกด้วย คณะ LLB มีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ เนื่องจากไม่ได้มีการแยกวิชาพิจารณาความแพ่ง (Civil Procedure) และวิชาพิจารณาความอาญา (Criminal Procedure) ออกจากกัน จึงทำให้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาจำนวนมากในเวลาสั้นๆ นอกจากการบรรยายแล้ว อาจารย์บางท่านก็มีการจัดกิจกรรมศาลจำลอง (Mock Trial) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการขึ้นศาลในทางปฏิบัติ โดยมีการยื่นคำฟ้อง (plaint) และสืบพยาน (witness examination)

LB333 Law on Business Organizations (กฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัท)
เนื่องจากคณะ LLB มีการเรียนการสอนที่เจาะจงไปในด้านกฎหมายธุรกิจ วิชากฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัทจึงเป็นวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องได้เรียน วิชานี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับทุกด้านของบริษัท ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท หุ้น กรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเลิกบริษัท เนื่องจากกฎหมายเรื่องห้างหุ้นส่วน บริษัทเอกชน และบริษัทมหาชน มีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน นี่จึงเป็นอีกวิชาที่ยากและต้องใช้ความเข้าใจสูง

.

.

.

ทักษะที่จำเป็นในการเรียนคณะนี้

Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)
หลายๆครั้งในคาบเรียนอาจารย์จะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นที่ถกเถียงกันในสังคม รวมถึงชวนให้นักศึกษาตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวัน การเข้าใจว่ากฎหมายมีผลกระทบกับส่วนใดบ้างในชีวิตของเรา และการมองเห็นถึงปัญหา และความอยุติธรรม รวมถึงการคิดถึงวิธีแก้ จึงเป็นทักษะที่สำคัญมากในการเรียนในคณะนิติศาสตร์
Analytical Skills (ทักษะการวิเคราะห์)
นอกจาก legal knowledge (ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย) ที่ดีแล้ว นักศึกษาต้องมีความสามารถในการนำหลักและมาตราต่างๆมาใช้กับสถาณการณ์จริง ซึ่งหลายๆครั้งในคดีต่าง ข้อเท็จจริงที่เราได้มาอาจจะทำให้เราต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับหรือตีความกฎหมายให้เป็นไปในทางที่เข้าข้างลูกความของเรา

นอกเหนือจากทักษะข้างต้นแล้ว Academic Writing (การเขียนเชิงวิชาการ) and Research (การค้นคว้าหาข้อมูล) เป็นทักษะที่จำเป็นมากในการเป็นนักกฎหมาย เพราะมัยจะทำให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างเป็นทางการและน่าเชื่อถือ

.

.

.

เทคนิคการเรียน

การเข้าเรียนหรือฟังคลิปเสียงของการบรรยายต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากหลายๆครั้งอาจารย์จะมีการอธิบายและเล่าประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้เราเข้าใจการใช้กฎหมายจริงมากขึ้น ซึ่งสิ่วเหล่านี้ไม่สามารถหามาได้จากหนังสือหรือชีทเสมอไป นอกจากนี้การถามคำถามเมื่อเราไม่เข้าใจก็เป็นสิ่งที่ควรทำ แม้ว่าคณะนี้จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ แต่เนื้อหาที่เราได้เรียนจะเกี่ยวกับกฎหมายไทย การอ่านหนังสือภาษาไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในชีวิตการทำงานต่อไป

.

.

.

Career path – เส้นทางอาชีพ ของเด็กที่เรียน LLB “จบไปทำอะไรดีนะ?”

Law Firm – ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บริษัท
งานสายราชการ – ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา
งานระหว่างประเทศ – กระทรวงการต่างประเทศ ศาลระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ

.

.

.

เกณฑ์การยื่นในแต่ละรอบ

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (IGCSE, GED)
ข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
TU-GET Paper-based: 500
TU-GET Computer-based: 61
TOEFL Internet-based: 61
IELTS Overall Band Score: 6.0
อื่นๆ
SAT: Total score 1,200 (English minimum 550)
นอกจากนี้น้องยังสามารถเลือกสอบ TUAdLaw ซึ่งเป็นข้อสอบข้าวของคณะเอง โดยจะมีการทดสอบทักษะการอ่าน ตรรกศาสตร์ และการเขียนเรียงความ

.

.

.

คอร์ส LLB Portfolio – เตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind)
คอร์ส LLB Portfolio – เตรียมตัวน้องๆ ให้พร้อมกับการสัมภาษณ์แบบเข้มข้น ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind)

.

.

ถึงน้อง ๆ ที่อยากเข้า LLB

ถึงแม้ว่าการเรียนนิติศาสตร์จะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามมากแต่ก็ต้องแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมในมหาลัยฯ ด้วยนะคะ เพราะสิ่งหล่านี้จะช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะโตขึ้น และมีโอกาสได้สร้างคอนเนคชั่นกับผู้คน ที่สำคัญต้องไม่เครียดเพราะเรามีเวลาตั้ง 3-4 ปีในการที่จะค่อยๆ พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ ค่ะ บางทีบรรยากาศในการเรียนอาจจะรู้สึกว่ามีการแข่งขันสูง แต่ต้องใช้เป็นผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นะคะ ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีกับการสอบเข้านะคะ

.

คอร์ส LLB – ฝึกทักษะการเขียน Essay อ่าน Reading Comprehension รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind)
คอร์ส LLB – ฝึกทักษะการเขียน Essay อ่าน Reading Comprehension รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักกฎหมาย (Legal Mind)

.

.

————————————-

EngSnack – ติวเข้าคณะอินเตอร์
ปรึกษาหลักสูตรฟรี!
FB: www.facebook.com/englishsnackth
Instagram: www.instagram.com/engsnack
Twitter: www.twitter.com/englishsnackth
Line: @englishsnack
สอบถามคอร์สได้ทุกเรื่องค่ะ