แนะนำคณะ BAS TU อังกฤษอเมริกันศึกษา ธรรมศาสตร์

Table of Contents

The British and American Studies: หรือ BAS คือ อังกฤษอเมริกันศึกษา ความน่าสนใจของคณะนี้คือ จะสอนพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และ ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษและอเมริกา คณะนี้จะทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้ รวมไปถึงศึกษารากฐานของปัญหาเชื้อสาย ชาติพันธุ์ เผ่าพันธุ์ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมโลก คณะนี้จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ชาวอังกฤษและอเมริกัน รายละเอียดวิชาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ http://basthammasat.org/curriculum/

คณะนี้เรียนที่ไหน

ธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์

ค่าเทอม BAS TU

130,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

ศิษย์ BAS TU มีสาขาอาชีพที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการต่างประเทศตำแหน่งเอกอัครราชทูต และ การทูตการประชาสัมพันธ์ บริษัทข้ามชาติ นักแปล นักวิชาการ อาจารย์ เรียกได้ว่ากว้างมากๆ

อยากไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

สำหรับน้องๆ ที่สนใจไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทางหลักสูตร BAS TU ก็มีการเซ็นสัญญากับมหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศอังกฤษ อเมริกา และ ออสเตรเลีย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปีการศึกษา

BAS TU Admission Requirements

รอบ Portfolio

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) 4 ภาคการศึกษาในระดับ 0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

1.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘A’ level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-B หรือ มีผลสอบ Cambridge Pre-U จำนวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ำ M1 หรือ D1-D3 (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

1.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องได้ผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมผ่านการประเมิน EE, TOK และ CAS ตามเกณฑ์ของ IBO หรือได้รับ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

1.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบเก่า) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 3,000 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

1.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

** ผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลสอบเทียบวุฒิ (ครบทุกวิชาของการสอบนั้น) ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปีที่แล้วได้ คลิกที่นี่

1.5). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องสอบผ่าน (NCEA) ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย level 2 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตและ level 1 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.75 ตามการคำนวณของ NZQA

1.6). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 3.00 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

1.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

2.1). IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป หรือ

2.2). TOEFL (iBT) 80 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.3). TU-GET (PBT) 550 คะแนนขึ้นไป หรือ (CBT) 70 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.4). SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 400 คะแนนขึ้นไป

2.5). GSAT 400 คะแนนขึ้นไป

3. เคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป) ในระดับ ม.ปลาย หรือ เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือ นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา (หากมีคุณสมบัติข้อนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เกณฑ์การคัดเลือก
คะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

รอบ Admission

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) 4 หรือ 6 ภาคการศึกษาในระดับ 2.50 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่

1.1). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IGCSE, GCSE หรือ GCE ‘A’ level จำนวน 3 วิชา เกรด A*-C หรือ มีผลสอบ Cambridge Pre-U จำนวน 3 วิชา แต่ละรายวิชาเกรดขั้นต่ำ M1 หรือ D1-D3 (ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทยในทุก level)

1.2). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องได้ผลคะแนนรวมจาก 5 หมวดวิชา และอีก 1 วิชาเลือก ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน พร้อมผ่านการประเมิน EE, TOK และ CAS ตามเกณฑ์ของ IBO หรือได้รับ IBCR อย่างน้อย 5 วิชา โดยแต่ละวิชาจะต้องไม่ซ้ำกัน และได้ผลการเรียนในแต่ละวิชา ไม่น้อยกว่าเกรด 3

1.3). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบเก่า) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 2,250 คะแนน ต้องสอบ ผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 410 คะแนน

1.4). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED (แบบใหม่) ต้องมีคะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

** ผู้สมัครที่จบการศึกษาหรือมีผลสอบเทียบวุฒิ (ครบทุกวิชาของการสอบนั้น) ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุโลมให้ใช้เกณฑ์ปีที่แล้วได้

1.5). ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องสอบผ่าน (NCEA) ไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต ประกอบด้วย level 2 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตและ level 1 หรือสูงกว่าไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิตและต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.50 ตามการคำนวณของ NZQA

1.6). ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษา และบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครว่าเทียบเท่าระดับ 2.50 ในระบบ GPA มายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร

1.7). ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมตอนปลายในต่างประเทศหรือในหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย ต้องมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ยสะสม รวม 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

2. มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร

2.1). IELTS ระดับ 6.0 ขึ้นไป หรือ

2.2). TOEFL (iBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.3). TU-GET (PBT) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ (CBT) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ

2.4). SAT ระบบเก่า (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ SAT ระบบใหม่ (Evidence – Based Reading and Writing) 350 คะแนนขึ้นไป

2.5). GSAT 350 คะแนนขึ้นไป

3. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

สอบข้อเขียนเกี่ยวกับอะไร

การสอบข้อเขียนจะเป็นแบบ Short Answer และ Essay โดยคำถามจะแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบด้วยกันเช่น ให้แสดงความคิดเห็น (ไม่มีผิดไม่มีถูก), ให้อ่าน Passage และให้เขียน Main Idea และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจะเป็นลักษณะข้อสอบ Essay ในเนื้อหาที่ทดสอบความรู้ของเราเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรืออเมริกา ในข้อนี้จะเป็นคำถามกว้างๆ เพราะฉะนั้นน้องๆ จำเป็นต้องเตรียมความรู้ให้รอบด้าน ไม่จะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ และอเมริกา

การเตรียมตัวสอบข้อเขียน

น้องๆ ควรหมั่นติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเทศอังกฤษและอเมริกาในทุกแง่มุม เพื่อเพิ่มพูนคลังความรู้รอบตัว และทักษะการคิดวิเคราะห์ ควรศึกษาความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศอังกฤษและอเมริกาด้วย ฝึกทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะทักษะการอ่านและเขียนบ่อยๆ แนะนำให้ฝึกอ่านข่าวภาษาอังกฤษทุกวัน และ ฝึกวิธีการเขียน essay ให้ถูกหลัก

สรุป

BAS tu คือ คณะอังกฤษอเมริกันศึกษา ความน่าสนใจของคณะนี้คือ จะสอนพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับวัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ และ ระบอบการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษและอเมริกา ทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสองประเทศนี้

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคณะ BAS TU

● เรียนที่มธ. ศูนย์ท่าพระจันทร์
● ค่าเทอม 130,000 บาท/ปีการศึกษา (โดยประมาณ)
● ศิษย์เก่า BAS มีสาขาอาชีพที่หลากหลายทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงการต่างประเทศตำแหน่งเอกอัครราชทูต และ การทูตการประชาสัมพันธ์ บริษัทข้ามชาติ นักแปล นักวิชาการ อาจารย์ เรียกได้ว่ากว้างมากๆ
● BAS เปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปแลกเปลี่ยนได้ที่มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในประเทศอังกฤษ อเมริกา และ ออสเตรเลีย

BAS TU Requirements รอบพอร์ทโฟลิโอ

1. ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

● IELTS 6.5
● TOEFL (IBT) 80
● TUGET (CBT) 70
● TUGET (PBT) 550
● New SAT (Reading and Writing) 400
● GSAT 400

2. เกณฑ์การคัดเลือก

● คะแนนสัมภาษณ์ 100% เรียงตามลำดับ

BAS TU Requirements รอบ Admission

1. ใช้คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

● IELTS 6.0
● TOEFL (IBT) 61
● TUGET (CBT) 61
● TUGET (PBT) 500
● New SAT (Reading and Writing) 350
● GSAT 350

2. สอบข้อเขียน Essay

– ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษหรืออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง