muic

ทำความรู้จักกับ 9 สาขาสายศิลป์-สังคม MUIC (มหิดล อินเตอร์)

Table of Contents

      Mahidol University International College (MUIC) หรือชื่อไทยว่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้เป็นหลักสูตรนานาติระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย โดย MUIC มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาบัณดิฑถึง 19 สาขาวิชาเอกด้วยกัน แต่บทความนี้เราเลือกมาทั้งหมด 9 สาขาที่เด็กสายศิลป์-สังคมน่าจะสนใจ

      มาเริ่มจากกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.) ถูกแบ่งออกเป็น 4 สาขาด้วยกันดั่งนี้

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics Major)

     สาขาที่จะฝึกให้คุณเป็น นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysts) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า BA อย่างมืออาชีพ โดยสาขานี้จะโฟกัสเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและการวิจัยเชิงปริมาณต่าง ๆ มาจัดการกับปัญหาธุรกิจ และยังมีการสอนเกี่ยวกับวิธีการและปัจจัยที่จะทำให้บริษัทขยายตัว ความสัมพันธ์ของบริษัทและข้อบังคับของรัฐบาลที่จะมีผลต่อการตัดสินใจในภาคธุรกิจ

สาขาวิชาการเงิน (Finance Major)

     หากเรียนสาขานี้ คุณจะถูกสอนให้สามารถวิเคราะห์ทางการเงินได้ทั้งสำหรับธุรกิจครอบครัวและบรรดาบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ยังสอนให้คุณสามารถสร้างโมเดลทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย อาชีพที่คุณสามารถทำได้หลังเรียนสาขานี้จบไปก็ได้แก่ นักวิเคราะห์การเงิน วาณิชธนาการ นักวางแผนทางการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจก็ได้เช่นกัน

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Major)

     สำหรับสาขานี้เน้นย้ำให้เราสามารถวิเคราะห์ตลาดโลกอย่างชาญฉลาด ให้เราสามารถเลือกเครื่องมือจัดการปัญหาธุรกิจระดับสากลได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังสอนให้เราสร้างแผนธุรกิจและยุทธศาสตร์ธุรกิจได้อีกด้วย วิชาที่จะได้เรียนก็อย่างเช่น Global Logistics and Supply Chain Management, Internationalization Strategy เป็นต้น

สาขาวิชาการตลาด (Marketing Major)

     นอกจากการออกแบบแผนการตลาดให้ทั้งธุรกิจย่อยและใหญ่แล้ว สาขานี้ยังสอนให้คุณเข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจทางการตลาดด้วย โดยระหว่างเรียนจะได้พบเจอกับผลวิจัยผู้บริโภคและศักยภาพการตลาด ให้เข้าใจในการตัดสินใจของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมต่อไป

     มาพูดถึงกลุ่มสายมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา หรือ Intercultural Study and Languages Program (ICCU) ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 แขนง ได้แก่

สาขาวิชาการวิจารณ์ภาษาอังกฤษ Critical Studies of English Language (CSEL)

     มาพูดถึงกลุ่มสายมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา หรือ Intercultural Study and Languages Program (ICCU) ถูกแบ่งออกมาเป็น 3 แขนง ได้แก่

สาขาวิชาจริยธรรม, ปรัชญาและเศรษฐศาสตร์ (EPE)

  โดยแขนงนี้ปลุกปั้นให้เราเป็นนักคิดอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ การทูตและการเมือง องค์กรไม่แสวงหากำไร/การบริการสาธารณะ

สาขาวิชาต่างประเทศและวัฒนธรรม Foreign Language and Culture (FLC)

     เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทักษะเชี่ยวชาญในภาษาจีน เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น หรือสเปน ทั้งในการแปลการล่าม การท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ การตลาด ตลอดจนการสอน หรืออาจเลือกศึกษาแบบไม่มีแขนงสาขาวิชาก็ได้

     สำหรับกลุ่มถัดไปที่เราจะพูดถึงคือกลุ่มสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก ที่เรียกกันว่า IRGA (International Relations and Global Affairs) โดยหลักสูตรนี้จะปูทางให้นักศึกษาที่สนใจในด้านการฑูต การจัดการภาครัฐ การทำงานระหว่างประเทศ ฝึกฝนให้เข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย ที่เต็มไปด้วยค่านิยมและความเชื่อต่าง ๆ โดยนอกจากเรียนวิชาเบื้องต้นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้ว ยังสามารถเลือกเรียนเฉพาะด้านเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองโลก หรือ ประเด็นระดับโลก: เอเชียและอื่น ๆ ได้อีกด้วย


     มาถึงกลุ่มสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม อย่างสาขาสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS) และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) รายละเอียดมีดังนี้

สาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม

      มาถึงกลุ่มสาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม อย่างสาขาสื่อและการสื่อสาร หลักสูตรหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS IN MEDIA AND COMMUNICATION : B.COM.ARTS) และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) รายละเอียดมีดังนี้

  • สาขาสื่อและการสื่อสาร หากคุณสนใจพัฒนาทักษะในการสื่อสารในแพลตฟอร์มสื่อต่าง  ๆ เข้าใจบทบาทสื่อในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวและส่วนรวม และทักษะที่จำเป็นในการหางานในธุรกิจสื่อทั้งในและต่างประเทศ โดยสาขานี้แยกย่อยออกมาเป็นสองสายเพื่อความเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นได้แก่ Creative content concentration และ Mass Communication and Journalism Concentration
  • สาขาจิตรกรรมและศิลปกรรม การเรียนสาขานี้ของที่นี่เน้นการเรียนแบบปฎิบัติจริง (Studio-based design program) ที่รวมเข้าไว้ทั้งความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากสภาพการเรียนการสอนที่มีความเป็นสากลแล้วยังเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุมถึงเทรนด์การออกแบบระดับโลกต่าง ๆ ที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับนวัตกรรมในปัจจุบัน สาขาวิชานี้เหมาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่สนใจในอาชีพนักออกแบบกราฟิค/เว็บไซต์/บรรจุภัณฑ์/มัลติมีเดีย ผู้กำกับศิลป์ ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ นักออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม เป็นต้น

     กลุ่มสาขาสุดท้ายท้ายคือ การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ

     หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (กจ.บ.) หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับแนวโน้มของการเติบโตของการท่องเที่ยวเน้นภาคปฎิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์จริง ทั้งสำหรับโรงแรม ภัตตาคาร การท่องเที่ยว อีเวนท์ และhealth&wellness ทางมหาวิทยาลัยให้รายละเอียดว่ากว่า 85% ของนักศึกษาหลักสูตรนี้ถูกว่าจ้างก่อนเรียนจบ นอกจากนั้นหลักสูตรนี้ยังมีโปรแกรมเรียนต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยพาร์ตเนอร์ชื่อดังอย่าง University of Queensland (Australia), Chinese University of Hong Kong (Hong Kong)

     ทั้งหมดนี่คือ 9 สาขาสายศิลป์-สังคม หากใครสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือประกาศรับสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของ Mahidol University 

https://muic.mahidol.ac.th/thai/  หรือเฟสบุ๊ก MUIC Official Fanpage 

อ้างอิง muic.mahidol.ac.th