ตีแผ่ข้อสอบ TUADLAW สำหรับยื่นเข้า LLB ธรรมศาสตร์

Table of Contents

TUADLAW EXAM คืออะไร

     TUADLAW เป็นข้อสอบที่ใช้ประเมินทักษะการอ่านเชิงวิพากษ์ (Reading Comprehension) การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ (Analytical Reasoning) และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Reasoning) ของผู้สมัครที่ยื่นเข้าใน Track 2 ของ LLB ซึ่งตัวข้อสอบนี้มีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ LSAT และ LNAT ที่เป็นข้อสอบใช้กันอย่างแพร่หลายในการคัดเลือกผู้ที่สนใจเข้าเรียนโรงเรียนกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร
     ข้อสอบ TUADLAW ไม่ได้วัดความรู้ทางด้านกฎหมายแต่อย่างใด แต่เป็นข้อสอบ Aptitude ที่จะวัดความถนัดหรือแนวโน้มว่าน้องๆ สามารถศึกษาในคณะกฎหมายได้หรือไม่

วิธียื่นเข้า LLB

     ใครกำลังหาข้อมูลในการสอบเข้าคณะ LLB นิติศาสตร์อินเตอร์ของธรรมศาสตร์ อาจจะพอทราบคร่าวๆ ว่าสามารถสมัครเข้าได้ทั้งหมด 3 Track ด้วยกัน
     Track 1 & 3 เป็น Track ที่ใช้คะแนน SAT ยื่นเข้า หากน้องๆ มีคะแนน SAT รวมไม่ต่ำกว่า 1200 คะแนนและในพาร์ท Verbal มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ก็สามารถสอบสัมภาษณ์ได้เลยไม่ต้องสอบข้อเขียน
     Track 2 จะไม่ต้องใช้คะแนน SAT แต่จะมีการสอบข้อเขียนเพิ่มขึ้นมาแทน ซึ่งตัวข้อสอบข้อเขียนจะเรียกว่า TUADLAW EXAM นั้นเองค่ะ

ทำความเข้าใจ Format ข้อสอบ TUADLAW

     TUADLAW แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
Multiple choice : ข้อสอบ Reading Comprehension และ Logical Reasoning
Essay : ข้อสอบ Essay วัดความสามารถในการเขียนและการใช้เหตุผล

ตัวอย่างข้อสอบ

1. Reading Comprehension

ในพาร์ทนี้จะเป็นแนวคล้ายๆ กับ Reading Comprehension ของข้อสอบ TU-GET ซึ่งมีความยาวประมาณ 1 หน้า – 1 หน้าครึ่ง ตัวเนื้อเรื่องอาจมีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับ Legal Issue แต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาลึกๆ ด้านกฎหมาย ดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเรียนเนื้อหากฎหมายแบบภาคไทย

ตัวอย่างโจทย์ Reading Comprehension

“LONDON—New research has revived the notion that a high-fiber diet may protect  against colon cancer

Long-standing recommendations for high fiber diets have taken a hit over the last few years after a handful of carefully conducted studies failed to find a benefit.

But experts say two major studies published this week in The Lancet medical journal—one on Americans and the other on Europeans—indicate previous research may not have examined a broad enough range of fiber consumption or a wide enough variety of fiber sources to show an effect.

 ― These two new findings show that the fiber hypothesis is still alive, said the leader of the  American study, Ulrike Peters of the US National Cancer Institute.

Figuring out the relationship between nutrition and disease has always proved difficult, but experts say fiber is particularly complicated because there are various types and they all could act differently.

There are 2 grams of fibers in a slice of wholemeal bread. A banana has 3 grams and an apple has 3.5 grams, the same as a cup of brown rice. Some super-high fiber breakfast cereals have as much as 14 grams per half cup.

Fiber is found in fruits, vegetables and whole grains. Americans eat about 16 grams a day, while Europeans eat about 22 grams. The new studies indicate fiber intake needs to be about 30 grams a day to protect against colon cancer.

People who ate the most fiber had 27 percent lower risk of precancerous growth than those who ate the least.  Discussions about the link between fiber and bowel health date back to antiquity.”

The main purpose of the paragraph is to _________.

  A. support an age-old belief that fiber intake dated back to antiquity
  B. discuss the link between fiber and bowel health
  C. show that people who ate the most fiber run a lower risk of precancerous growth that those who ate the least
  D. exemplify the finding that there are various types of fibers, and that they could act differently

คำตอบ ข้อ C

2. Logical Reasoning

     ในพาร์ทนี้การทดสอบการให้เหตุผลเชิงตรรกะ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับน้องๆ หลายคน ข้อสอบพาร์ทนี้คือนอกจากจะต้องมีทักษะการอ่านภาษอังกฤษที่แข็งแรงแล้วยังต้องสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่โจทย์ตัวอย่างให้มาอีกด้วย ซึ่งประเภทคำถามของ Logical Reasoning จะมีอยู่หลายประเภทเช่น หาสมมติฐาน (Assumption) หาเหตุผลที่ทำให้ Conclusion เป็นจริง (Strengthen) หรือ หาเหตุผลที่ทำให้ conclusion ไม่เป็นจริง (Weaken) เป็นต้น

ตัวอย่างโจทย์ Logical Reasoning

Our economy’s weakness is the direct result of consumers’ continued reluctance to spend, which in turn is caused by factors such as high-priced goods and services. This reluctance is exacerbated by the fact that the average income is significantly lower than it was five years ago. Thus, even though it is not a perfect solution, if the government were to lower income taxes, the economy would improve.

Question: which of the following is an assumption required by the economist’s argument

   A. Increasing consumer spending will cause prices for goods and services to decrease.
  B. If consumer spending increases, the average income will increase.
  C. If income taxes are not lowered, consumers’ wages will decline even further
  D. Consumers will be less reluctant to spend money if income taxes are lowered
  E. Lowering income taxes will have no effect on government spending.

คำตอบ ข้อ D

3. ESSAY

    ในพาร์ทนี้คือการให้เขียน Opinion-Based Essay ซึ่งเป็นการเขียนแสดงเหตุผลและความคิดเห็นจากหัวข้อคำถามที่กำหนดให้ ซึ่งแต่ะละปีอาจมีให้เลือกตอบได้ 1 ข้อจาก 2 ข้อ หรือบางปีก็อาจจะให้มา 1 ข้อเลย พาร์ทนี้ถือเป็นพาร์ทที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบจะสามารถประเมินทักษะภาษาอังกฤษ และ การแสดงเหตุและผลได้อย่างชัดเจนมากจากพาร์ทนี้ 

 

ตัวอย่างคำถาม Essay เช่น

 

  • In your opinion, should the government impose stricter regulations on the fast food industry to combat obesity?
  • Do you believe that AI technology will eventually surpass human intelligence?
  • Should the government implement a universal basic income as a solution to poverty and inequality? 

โดยพาร์ทนี้สามารถเขียน Essay โดยการใช้ Format แบบ IELTS ได้เลยค่ะ

เทคนิคการทำข้อสอบ TUADLAW

  1. ฝึกทักษะความเข้าใจในการอ่าน (Reading Comprehension) คือการฝึกอ่านบทความที่หลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว นิยาย หรือ บทความเชิงวิชาการต่างๆ อยู่เป็นประจำ 
  2. ฝึกทำข้อสอบพาร์ท Logical Reasoning โดยการหาตัวอย่างข้อสอบทางออนไลน์หรือหนังสือเตรียมสอบ LSAT / LNAT 
  3. ฝึกทักษะการเขียน ESSAY ให้มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ ฝึกการใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่หลากหลาย ในส่วนของเนื้อหาไอเดียความฝึกให้สามารถแสดงมุมมองได้อย่างหลากหลาย
  4. ขอความช่วยเหลือจากรุ่นพี่หรือติวเตอร์ (ถ้าจำเป็น) บางครั้งการได้มีคนช่วยแนะนำแนวทางให้ก็อาจจะดีกว่าการฝึกฝนและเตรียมตัวสอบคนเดียว เพราะรุ่นพี่หรือติวเตอร์จะสามารถช่วยบอกคำแนะนำหรือข้อปรับปรุงต่างๆ ที่เราอาจจะมองข้ามไปได้ค่ะ

สรุป

     ข้อสอบ TUADLAW เป็นข้อสอบที่สำคัญสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าคณะ LLB นิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในบทความนี้ก็ได้พูดถึง Format ข้อสอบในแต่ละพาร์ท ตัวอย่างข้อสอบและวิธีการเตรียมตัวสำหรับไปบ้างแล้ว พี่หวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำข้อสอบและข่วยให้น้องๆ เดินไปใกล้เป้าหมายมากขึ้นได้อีกหนึ่งก้าวนะคะ หรือหากน้องๆ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถปรึกษาที่ ENGSNACK ได้เลยค่ะ