IELTS UKVI

IELTS UKVI คืออะไร? แตกต่างจาก IELTS ธรรมดาอย่างไร?

Table of Contents

โดยปกติแล้ว เราอาจจะเคยได้ยินแต่ IELTS Academic เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อสอบ IELTS อีกรูปแบบที่เรียกว่า IELTS UKVI หรือ IELTS UK Visa and Immigration ซึ่ง IELTS UKVI คืออะไรนั้น มันก็คือข้อสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบเหมือนกัน แต่จุดประสงค์ของข้อสอบ IELTS UKVI นั้นแตกต่างกับ Academic จะเป็นยังไงนั้น เราได้รวบรวมมาให้แล้ว!

IELTS UKVI คืออะไร?

IELTS UKVI หรือ IELTS UK Visa and Immigration คือข้อสอบทดสอบความถนัดทางภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ ซึ่ง IELTS UKVI กับ Academic ที่เรารู้จักกันนั้นจะมีการทดสอบที่คล้ายกันอย่างมาก แต่ต่างกันที่จุดประสงค์ของการสอบ ในขณะที่ IELTS Academic นั้นมีจุดประสงค์เพื่อสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษโดยทั่วไป IELTS UKVI คือคะแนนที่ใช้เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าเข้าศึกษาต่อ และการตรวจเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรนั่นเอง

IELTS UKVI ต่างจาก IELTS ปกติอย่างไร? 

IELTS UKVI และ IELTS ปกตินั้นมีลักษณะข้อสอบและการวัดคะแนนที่เหมือนกันเลย ซึ่งก็คือการทดสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และมีการวัดคะแนนแต่ละทักษะในขอบเขตคะแนน 1-9 และได้คะแนนรวมทั้งหมด 1-9 เช่นเดียวกัน แล้ว IELTS UKVI กับ IELTS ปกติต่างกันยังไงล่ะ?

 • IELTS UKVI นั้นมีจุดประสงค์ในการใช้เพื่อประกอบการยื่นวีซ่าเข้าศึกษาต่อ และการตรวจเข้าเมืองสหราชอาณาจักร ในขณะที่ IELTS ปกตินั้นมีไว้เพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ และมักใช้เพื่อประกอบการสมัครเข้าเรียนและทำงาน ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป
 • หากคะแนน IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด ในกรณีนี้ถ้าเป็นคะแนน IELTS UKVI ผู้สอบสามารถใช้คะแนนในการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร Pre-sessional English ได้เลย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุงระดับภาษาอังกฤษของตนเองให้ถึงเกณฑ์ โดยในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องสอบ IELTS ซ้ำเพื่อการสมัครเรียนในหลักสูตรดังกล่าว

IELTS UKVI มีกี่รูปแบบ?

IELTS UKVI นั้นมีลักษณะเหมือนกับ IELTS ปกติ นั่นคือมีหลายรูปแบบ ได้แก่ IELTS for UKVI Academic, General และ Life Skills

IELTS for UKVI Academic

การสอบ IELTS Academic UKVI นั้นเหมือนกับ IELTS Academic ปกติ วัดทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งมีไว้สำหรับคนที่ต้องการจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

IELTS for UKVI General

IELTS for UKVI General นั้นจะมีการวัดทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เช่นเดียวกับ Academic แต่ลักษณะบทความและคำถามที่ออกสอบจะต่างกัน โดยเป็นการสอบที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัยไปที่สหราชอาณาจักรหรือสำหรับคนที่ต้องการไปฝึกอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

IELTS Life Skills

 • A1: การทดสอบนี้เน้นการประเมินทักษะการฟังและการพูด โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นนักกีฬาชั้นนำ (T2), ตัวแทนของธุรกิจ, หรือการรวมครอบครัว
 • B1: มุ่งเน้นการทดสอบทักษะการฟังและการพูดสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าในกระบวนการขอเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักร

IELTS UKVI แต่ละรูปแบบใช้ทำอะไรได้บ้าง? 

IELTS for UKVI คืออะไร

IELTS for UKVI Academic และ General รวมไปถึง Life Skill เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก UK Home Office เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้วีซ่าเพื่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรือการย้ายที่อยู่อาศัยไปยังสหราชอาณาจักร ผู้สมัครสามารถเลือกการทดสอบที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสหราชอาณาจักรได้ คะแนน IELTS UKVI ที่ต้องการสำหรับการยื่นวีซ่าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของสถาบันการศึกษา สถานที่ทำงาน หรือเงื่อนไขของวีซ่านั้นๆ การใช้คะแนน IELTS UKVI ในการยื่นวีซ่าจึงแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าที่ขอ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • Citizenship หรือการเปลี่ยนสัญชาติ จะต้องผ่าน IELTS Life Skills B1 และได้คะแนน IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 4.0 ในพาร์ท Speaking และ Listening
 • Family Route หรือครอบครัว จะต้องผ่าน IELTS Life Skills A1 และได้คะแนน IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 4.0 ในพาร์ท Speaking และ Listening
 • Family Route, Extension หรือครอบครัวกรณีขยายเวลาวีซ่า จะต้องผ่าน IELTS Life Skills A2 และได้คะแนน IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 4.0 ในพาร์ท Speaking และ Listening
 • Skilled Worker หรือ กลุ่มงานเฉพาะทาง จะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 ของในแต่ละพาร์ท พร้อมทั้งคะแนนรวม
 • กลุ่มธุรกิจ Start-up จะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 ของในแต่ละพาร์ท และคะแนนรวมด้วย
 • Representative of an Overseas Business หรือตัวแทนธุรกิจต่างชาติ จะต้องผ่าน IELTS Life Skills A1 และได้คะแนน IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 4.0 ในพาร์ท Speaking และ Listening
 • Settlement หรือการย้ายถิ่นฐาน จะต้องผ่าน IELTS Life Skills B1 และได้คะแนน IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 4.0 ในพาร์ท Speaking และ Listening
 • Innovator หรือ นักนวัตกร จะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 ของในแต่ละพาร์ท รวมถึงคะแนนรวมด้วย
 • Minister of Religion หรือกลุ่มงานศาสนา จะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 ของในแต่ละพาร์ท พร้อมทั้งคะแนนรวม
 • Sports Person หรือนักกีฬา จะต้องผ่าน IELTS Life Skills A1 และได้คะแนน IELTS UKVI ไม่ต่ำกว่า 4.0 ในพาร์ท Speaking และ Listening

สำหรับนักเรียน – นักศึกษานั้นจะมีเกณฑ์ดังนี้

 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (Below degree level) จะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.0 ของในแต่ละพาร์ท และคะแนนรวม
 • ระดับปริญญาตรี (Degree level) หรือสูงกว่า จะต้องใช้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 ของในแต่ละพาร์ท และคะแนนรวม

IELTS UKVI กับ IELTS ปกติ ควรเลือกสอบแบบไหนดี?

IELTS UKVI vs IELTS ต่างกันอย่างไร

IELTS UKVI นั้น หากน้องๆ ต้องการที่จะเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร จะมีข้อดีที่ต่างจาก IELTS ปกติตรงที่น้องๆจะสามารถลงเรียน Pre-sessional English Course ได้เลยในกรณีที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ โดยที่น้องๆจะไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่ ในขณะที่ถ้าเป็น IELTS ปกติ น้องๆจะต้องสอบใหม่อีกครั้งหากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์

การสมัครสอบ IELTS UKVI

IELTS UKVI นั้นสามารถสมัครสอบผ่านทางผู้จัดสอบ ซึ่งได้แก่ British Council และ IDP โดยสามารถทำการสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของทั้งสองผู้จัดสอบได้เลย เมื่อทำการเข้าไปหน้าสมัครสอบแล้ว จะสามารถเลือกดูศูนย์สอบที่มีที่นั่งสอบว่างอยู่ และสามารถเลือกลงสมัครสอบในศูนย์สอบที่ต้องการได้เลย

สรุป IELTS UKVI 

IELTS กับ IELTS UKVI ต่างกันอย่างไรนั้น พี่ๆ ได้สรุปข้อมูลมาให้ด้านบนแล้ว โดย IELTS UKVI นั้นจะมีลักษณะข้อสอบและรูปแบบข้อสอบที่เหมือนกับ IELTS แต่จะต่างจาก IELTS ปกติที่จุดประสงค์ของการใช้ โดยที่ IELTS ปกตินั้นจะใช้เพื่อแสดงความถนัดทางภาษาอังกฤษทั่วไป แต่ IELTS UKVI นั้นจะถูกใช้เพื่อการทำวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ IELTS UKVI 

คะแนนสอบ IELTS UKVI ใช้แทน IELTS ปกติได้ไหม?

IELTS for UKVI คือการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่สามารถใช้แทน IELTS ทั่วไปได้ในหลายประเทศที่ยอมรับเกณฑ์คะแนน IELTS อย่างไรก็ตาม น้องๆ ควรตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครของสถาบันที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับทั้ง IELTS และ IELTS UKVI ได้

สอบ IELTS UKVI General แทน IELTS UKVI Academic ได้หรือไม่?

ไม่สามารถสอบ IELTS UKVI General แทนการสอบ IELTS UKVI Academic ได้เพราะว่าเป็นการสอบเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ IELTS Academic ต่างจาก General อย่างไร?

คะแนน IELTS UKVI ยื่นในไทยได้ไหม?

ในประเทศไทย การใช้ IELTS ปกติสามารถนำไปยื่นเพื่อการสมัครต่างๆ ได้ทั่วไป อย่างไรก็ตาม คะแนนจาก IELTS UKVI ก็ยังสามารถใช้งานได้เช่นกัน แต่น้องๆ ควรตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครอย่างละเอียดจากสถาบันที่ต้องการสมัคร เพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับคะแนนจากทั้งสองรูปแบบการทดสอบได้

คอร์สติวสอบ IELTS ที่ EngSnack

คอร์ส IELTS

ในส่วนของ EngSnack นั้นเราก็มีคอร์สเตรียมตัวสำหรับการติวสอบ IELTS ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปสอบได้ทั้ง IELTS ปกติและ IELTS UKVI เลย คอร์ส IELTS Academic ของทาง EngSnack จะครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยจะมีเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรให้ได้คะแนนเยอะ และมีการฝึกทำข้อสอบหลายๆ ชุด เพื่อให้น้องๆ เข้าใจและพร้อมสำหรับการสอบจริง