SAT MATH ข้อสอบ

SAT MATH คืออะไร ครบถ้วนเกี่ยวกับเนื้อหาข้อสอบและเทคนิคพิชิตคะแนนเต็ม!

Table of Contents

SAT Math เป็นการสอบยอดฮิตที่ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อกันมาอยู่แล้ว ในวันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ SAT Math มาให้แล้ว ว่า SAT Math คืออะไร Sat Math คะแนนเต็มเท่าไหร่ SAT Math ออกอะไรบ้าง รวมถึงเทคนิคการติว SAT Math ให้ได้คะแนนสูงเพื่อให้น้องเตรียมตัวสอบได้อย่างมั่นใจ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย!

SAT MATH คืออะไร?

SAT MATH สมัครสอบ

ข้อสอบ SAT Math คือส่วนหนึ่งของข้อสอบ Digital SAT ซึ่งในส่วน Digital SAT Math ที่วัดความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ของผู้เข้าสอบ โดยเนื้อหา SAT Math ที่ถามในส่วนนี้ครอบคลุมคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่น้องๆ ควรจะมีพื้นฐานมาแล้ว 

SAT Math มีกี่ข้อ? ข้อสอบ SAT Math ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินในสองส่วนหลัก ที่เรียกว่า “Module” ใน Module 1 ข้อสอบจะเหมือนกันสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน ซึ่งผลการทดสอบในส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดระดับความยากของข้อสอบที่จะปรากฏใน Module 2 

แต่ละ Module ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 20 ข้อที่จะนำมาคิดคะแนน พร้อมทั้งมีข้อสอบ Pre-test อีก 2 ข้อซึ่งไม่ถูกนำมาคิดคะแนน SAT แต่จะใช้เพื่อประเมินระดับความยากของข้อสอบใน Module ต่อไป ทำให้ทั้งหมดข้อสอบ SAT Math มีจำนวนข้อสอบรวมเป็น 44 ข้อ จะได้เวลาทำข้อสอบรวม 70 นาที แบ่งเท่าๆ กันในแต่ละ Module คือ 35 นาที โดยเฉลี่ยต่อข้อประมาณ 1.59 นาที

รีวิวเนื้อหา SAT Math แบบเจาะลึกทุกรายละเอียด 

sat math มีกี่ข้อ

ในส่วนของคำถาม SAT Math ว่าออกอะไรบ้างนั้น ในรูปแบบของ Digital SAT Math จะถูกแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนหลัก หรือที่เรียกว่า “Domain” ซึ่งในแต่ละ Domain มีหัวข้อย่อยที่ชัดเจน เพื่อประเมินความสามารถของผู้เข้าสอบในด้านต่างๆ ดังนี้:

1. Heart of Algebra

sat math Heart of Algebra

Heart of Algebra จะต้องใช้ทักษะในการแก้สมการและสร้างสมการเชิงเส้น หรืออสมการอย่างคล่องแคล่วโดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม โดยหมวดนี้จะออกข้อสอบประมาณ 13 – 15 ข้อจากทั้งหมดใน Digital SAT Math เนื้อหาส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 5 เรื่องย่อย ได้แก่

 • Linear equations in one variable
 • Linear equations in two variables
 • Linear functions
 • Systems of two linear equations in two variables
 • Linear inequalities in one or two variables

2. Problem Solving and Data Analysis

sat math Problem Solving and Data Analysis

ในส่วนของ Problem Solving and Data Analysis โจทย์จะเกี่ยวกับอัตราส่วนและความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ซึ่งต้องการความเข้าใจในการตีความข้อมูลตัวแปรอย่างแม่นยำ จะออกข้อสอบทั้งหมดประมาณ 5 – 7 ข้อจากทั้งหมดใน Digital SAT Math ซึ่งจะประกอบไปด้วยเรื่องย่อย ดังนี้

 • Ratios, rates, proportional relationships, and units
 • Percentages
 • One-variable data: distributions and measures of center and spread
 • Two-variable data: models and scatter plots
 • Probability and conditional probability
 • Inference from sample statistics and margin of error
 • Evaluating statistical claims: observational studies and experiments

3. Passport to Advanced Math

sat math Passport to Advanced Math

Passport to Advanced Math จะครอบคลุมเนื้อหาที่ยากมากขึ้น โจทย์จะอาศัยการวิเคราะห์ การตีความ และการสร้างสมการ รวมถึงการจัดการกับค่าสัมบูรณ์ กำลังสอง เลขชี้กำลัง พหุนาม เหตุผล ราก และสมการไม่เชิงเส้นอื่นๆ และรวมถึงการวิเคราะห์และแก้สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นในสองตัวแปร ในส่วนนี้จะออกข้อสอบประมาณ 13 – 15 ข้อจากทั้งหมดใน Digital SAT Math ซึ่งจะแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ ดังนี้

 • Equivalent expressions
 • Nonlinear equations in one variable and systems of equations in two variables
 • Nonlinear functions

4. Additional Topics

sat math Additional Topics

ในหมวดสุดท้ายนี้คือหมวดหัวข้ออื่นๆ ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวกับปริมาณ พื้นที่ ปริมาตร มุม สามเหลี่ยม ตรีโกณมิติ และวงกลม ซึ่งในส่วนนี้จะออกข้อสอบประมาณ 5 – 7 ข้อจากทั้งหมดใน Digital SAT Math โดยแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆ ดังนี้

 • Area and volume
 • Lines, angles, and triangles
 • Right triangles and trigonometry
 • Circles

รูปแบบการสอบ SAT MATH

เนื้อหา sat math

ในอดีตตอนที่การสอบ SAT Math ยังสอบแบบกระดาษ ข้อสอบถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งส่วนการทดสอบออกเป็นสองพาร์ทคือ พาร์ทที่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข (Calculator) และพาร์ทที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลข (No Calculator) แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาสู่รูปแบบ Digital SAT Math การสอบ SAT Math ได้มีการสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ผู้เข้าสอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ตลอดระยะเวลาการสอบ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้สอบมีความสะดวกและยืดหยุ่นมากขึ้นในการคิดและแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ต่างๆ ในระหว่างการสอบ Digital SAT Math

สอบ SAT MATH เหมาะสำหรับใคร?

sat math คืออะไร

SAT Math เป็นข้อสอบสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ที่ต้องการคะแนน SAT Math โดยส่วนมากคณะเหล่านี้จะนำคะแนน SAT Math ของผู้เข้าสมัครมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกด้วย เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA CU) กำหนดให้คะแนนรวมของทั้ง SAT Math และ SAT Verbal ต้องไม่ต่ำกว่า 1270 แต่คะแนนนี้เป็นเพียงแค่ขั้นต่ำเท่านั้น เพราะทางคณะจะนำคะแนนของน้องไปเปรียบเทียบกับคะแนนของผู้เข้าสมัครคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการเข้า BBA CU จะต้องทำคะแนนในส่วนของ SAT Math ให้ดี เพื่อให้คะแนนรวมออกมาเยอะมากขึ้นด้วย 

นอกจาก BBA CU ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีกมากมายในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับคะแนน SAT Math เพราะฉะนั้นการสอบ SAT Math นี้ จึงเหมาะกับนักเรียนเกือบทุกคนที่ต้องการจะเข้าหลักสูตรอินเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไทย

เทคนิคทำข้อสอบ SAT Math อย่างไรให้ได้คะแนนสูง

sat math ออกอะไรบ้าง

การเตรียมตัวสอบ SAT MATH Test อาจจะดูเป็นเรื่องท้าทาย แต่มันจะง่ายมากขึ้นแน่นอนถ้าเราติว SAT Math อย่างมีเทคนิคและใช้วิธีการทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะกับเรา ในวันนี้เราได้รวมเทคนิคการทำข้อสอบ SAT Math ที่จะช่วยให้น้องๆ เตรียมตัวได้ดียิ่งขึ้น!

 • เข้าใจเนื้อหา SAT Math ของทุก Domain ที่จะออกสอบ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำ SAT Math คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ออกสอบ การมีความเข้าใจรวมไปถึงมีความแม่นยำในเนื้อหาต่างๆ จะทำให้สามารถทำข้อสอบ SAT Math ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้นด้วย

 • จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญมากๆ ในการทำ SAT Math คือเรื่องเวลา พยายามอย่าใช้เวลามากเกินไปกับข้อที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข การจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้น้องมีเวลามากขึ้นสำหรับข้อที่ยากกว่า

 • จำสูตรต่างๆให้ขึ้นใจ

การจำสูตรที่สำคัญได้และใช้งานได้ทันทีจะช่วยประหยัดเวลาที่น้องๆ อาจจะต้องใช้ในการค้นหาสูตรเหล่านั้นในระหว่างทำข้อสอบ

 • ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

การฝึกทำข้อสอบ SAT Math อย่างสม่ำเสมอและฝึกจับเวลาในขณะทำข้อสอบจะช่วยให้น้องชินกับรูปแบบข้อสอบและเพิ่มความสามารถในการจัดการเวลาให้ดีขึ้น

รวมคำถาม SAT Math ที่พบบ่อย

SAT MATH คะแนนเต็มเท่าไหร่?

SAT Math จะมีคะแนนตั้งแต่ 200 – 800 คะแนน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนข้อที่ถูก และความยากของข้อสอบใน Module 2

สามารถสอบ SAT MATH อย่างเดียวได้หรือไม่?

ในปัจจุบัน การสอบ Digital SAT ประกอบไปด้วยส่วนของ Math และ Verbal ที่ต้องสอบควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม การใช้คะแนนนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของหลักสูตรที่น้องต้องการสมัคร บางหลักสูตรอาจจะพิจารณาจากคะแนนรวม ในขณะที่บางหลักสูตรอาจเลือกพิจารณาคะแนนส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

สถานที่สอบ SAT MATH สามารถสมัครสอบที่ไหน?

สำหรับการสมัครสอบ SAT Math ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนสอบพร้อมกับ SAT Verbal โดยสามารถตรวจสอบสถานที่ที่มีที่นั่งว่างและดำเนินการสมัครได้ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ College Board ที่www.collegeboard.org ซึ่ง College Board เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดข้อสอบ SAT ทุกประเภท

คะแนน SAT MATH ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น บางคณะในมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติจะกำหนดเกณฑ์คะแนน Digital SAT ขั้นต่ำ และคะแนน SAT Math ก็อาจถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การคัดเลือก สรุปง่ายๆ คือ คะแนน SAT Math เป็นส่วนสำคัญที่ผู้สมัครจะต้องยื่นให้กับหลักสูตรที่ต้องการเข้า เพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> คะแนน SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

สรุปเกี่ยวกับข้อสอบ SAT MATH 

ข้อสอบ SAT Math เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติมักจะเลือกสอบ เนื่องจากคะแนน SAT Math เป็นคะแนนที่มีความต้องการสูงในหลายคณะ และด้วยการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในคณะที่ต้องการคะแนนจากส่วนนี้ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสอบและการมีเทคนิคที่เหมาะสมในการทำข้อสอบ SAT Math จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก พี่ๆ หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ในการเตรียมตัวสำหรับข้อสอบ SAT Math สำหรับน้องๆที่สนใจเข้าหลักสูตรนานาชาติ หรือใครก็ตามที่กำลังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ SAT Math ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวข้อสอบมากขึ้นนะคะ!